Voortgezet onderwijs (VO)

De scholen binnen OPO Noordenveld onderhouden goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de wijde regio. Om een goede overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs te bewerkstelligen zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De GMR organiseert jaarlijks in november een informatieavond over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
 • De basisscholen hebben structureel overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs over aangeboden lesstof en werkwijzen.
 • Op alle scholen worden toetsen gebruikt die ontwikkeld zijn door het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. De uitslagen van deze toetsen worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem van de school.
 • Het schooladvies wordt vastgesteld door de leerkracht van groep acht, eventueel in samenspraak met de intern begeleider en de directeur van de school. De leerkracht baseert zijn advies op de meestal jarenlange relatie tussen uw kind en de school, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten. Het advies wordt daarnaast onderbouwd door gebruik te maken van de zogenaamde Plaatsingswijzer. Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de aanmelding in het VO. 
 • Alle scholen nemen deel aan een eindtoets voor het basisonderwijs. De uitslag van deze toets wordt gebruikt om verantwoording af te leggen aan de onderwijs-inspectie over de onderwijsopbrengsten van de basisschool. Daarnaast kan de uitslag gebruikt worden als een soort second opinion m.b.t. het schooladvies. Meestal komt het schooladvies overeen met de uitslag van de toets. Als de score positief afwijkt van het schooladvies, kan het schooladvies positief worden bijgesteld.
 • De basisscholen verspreiden informatie over de te houden Open Dagen van scholen voor voortgezet onderwijs.
 • De basisscholen verstrekken informatie aan de scholen voor voortgezet onderwijs waarmee de overgang naar het voortgezet onderwijs zo optimaal mogelijk wordt.
 • De scholen voor voortgezet onderwijs verstrekken jaarlijks informatie aan de basisscholen over de vorderingen van de leerlingen. Op deze manier kunnen de basisscholen de leerlingen volgen en eventueel het verwijsbeleid aanpassen.
 • Docenten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs doen aan school-bezoeken over en weer.
 • Leerlingen van de basisscholen kunnen kennismakingsbijeenkomsten van het voortgezet onderwijs bezoeken.
 • Leerlingen van het basisonderwijs worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld door middel van thema's uit een schoolkeuzepakket.

 

Scholen voor Voortgezet Onderwijs in de gemeente Noordenveld en vlak daarbuiten

(uiteraard zijn er nog vele andere mogelijkheden, bijvoorbeeld in de stad Groningen)