Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van twee jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage.

Voor schooloverstijgende zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft 12 leden, die alle scholen vertegenwoordigen. Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ook op school ter inzage.

Het dagelijks bestuur van de GMR Noordenveld wordt gevormd door:

 

FUNCTIE

Voorzitter

Secretariële ondersteuning

NAAM

Yvonne van 't Oever (ouder)

Magna ter Steege