Kwaliteitszorg

In het bestuursbeleidsplan 2019-2023 van OPO Noordenveld staat de ingezette lijn op het terrein van kwaliteitszorg beschreven. De structuur van bestuursbeleidsplan, schoolplan, schoolgids, bestuursverslag en schooljaarplan is het fundament van het systeem van kwaliteitszorg.
De doel van het systeem van kwaliteitszorg is het realiseren van een leer- en verbetercultuur waarbij op systematische wijze leeropbrengsten worden geanalyseerd en waarover het gesprek wordt gevoerd binnen het lerarenteam. Waar nodig leidt dit tot bijstelling van het onderwijsproces.

Voor de scholen is de cyclus van planning en beheersing samengevat in het schooljaarplan. Per schooljaar wordt het beleid concreet uitgewerkt in dit schooljaarplan.
Met dit schooljaarplan wordt:
  • inzicht verschaft in wat er goed gaat met het onderwijs op school en wat er beter kan;
  • een sterke samenhang gecreëerd tussen beleid, formatie en financiën;
  • op bestuursniveau de onderwijskwaliteit gemonitord zodat de algemene directie en het bestuur hier inzicht in hebben en dat voldaan wordt aan het toezichtkader van de onderwijsinspectie.
  • bijgedragen aan de openheid over waar een school goed in is en andere scholen van kunnen leren, en waar een school in kan verbeteren en dus van andere scholen kan leren.
 
Het toezichtkader van de onderwijsinspectie en het door OPO Noordenveld gekozen instrument voor kwaliteitsmeting vormen de basis voor het schooljaarplan. 
 

Alle basisscholen van OPO Noordenveld zijn in het basisarrangement van de onderwijsinspectie geplaatst en hebben hiermee het vertrouwen van de onderwijsinspectie.
 

Het jaarverslag

Elk jaar stelt OPO Noordenveld een jaarverslag inclusief jaarrekening op, waarin het schoolbestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.  Het jaarverslag is aangeboden aan de gemeenteraad van Noordenveld, omdat zij een toezichthoudende taak heeft.

Het jaarverslag kunt u vinden door te klikken op de button hieronder.