Onderwijskundige visie OPON

 

De onderwijskundige visie van het openbaar primair onderwijs in Noordenveld is kort samen te vatten in: 

Samen werken aan het beste onderwijs voor ieder kind!

 

In het afgelopen jaar is er een herontwerp geweest van de onderwijskundige visie van OPO Noordenveld. Alle medewerkers, de GMR en de raad van toezicht zijn hierbij betrokken geweest. We hebben een mooi proces doorlopen, waarbij iedereen heeft kunnen meepraten. 

 

We zijn gezamenlijk tot deze formulering gekomen:

 

  • Op de scholen van OPO Noordenveld is iedereen welkom ongeacht de levensbeschouwing en hebben we aandacht voor de maatschappelijke waarden en normen die daarbij horen.
  • Onze scholen vormen een mini-samenleving, waarin onze leerlingen zich kunnen vormen tot weerbare burgers, waardoor zij zich kunnen redden in een steeds veranderende maatschappij.
  • We richten ons op een optimale ontwikkeling op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch gebied, zodat alle leerlingen kansrijk onderwijs krijgen. Een goed pedagogisch klimaat en een veilige leeromgeving zijn daarbij voorwaardelijk.
  • De basisvaardigheden taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs, waarbij er aandacht is voor passende ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
  • Een onderzoekende - en ondernemende houding wordt gestimuleerd om talenten van kinderen te laten groeien, eigenaarschap te bevorderen en samen te werken in een betekenisvolle omgeving.
  • Er is een regelmatige afstemming met ouder(s)/verzorger(s) en onze omgeving.

 

Deze onderwijskundige visie wordt vertaald in de nieuwe schoolplannen voor 2023 tot 2027 . Scholen bekijken hoever ze zijn in deze visie en bepalen hun eigen ambities. Dit is ook afhankelijk van hun onderwijskundige schoolvisie en leerling populatie.

 
In het strategisch beleidsplan 2023-2027 is nadere informatie te vinden (zie tevens downloads)