Aanmelding leerling

 

Ouders van leerlingen die in de loop van het komende schooljaar 4 jaar worden, ontvangen in december / januari van de gemeente Noordenveld een brief over de aanmelding.

Aanmelding vindt plaats door middel van het insturen van een aanmeldingskaart naar de school van uw keuze. De aanmelding moet worden gezien als een verzoek tot toelating op de school. De school  zal daarna contact met u opnemen voor daadwerkelijke inschrijving op school. Van de school ontvangt u een inschrijfformulier.
Natuurlijk kunt u ook buiten deze data om uw kind aanmelden op een school van OPO Noordenveld. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de school van uw keuze. 

 

Wettelijk is het zo geregeld dat, wanneer leerlingen de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt, ze maximaal vijf halve, niet aaneengesloten dagen, te gast mogen zijn in de groep waarin ze worden geplaatst. De betrokken school maakt van tevoren hierover afspraken met de ouders/verzorgers. Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt kan het volledig tot de school worden toegelaten.

 

Alle scholen staan in principe open voor alle kinderen. Openbare basisscholen zijn algemeen toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. In het ondersteuningsprofiel van de basisscholen staat beschreven hoe ze omgaan met kinderen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkelingsproces en/of hun gedrag. Dit ondersteuningsprofiel ligt op iedere school ter inzage. Uitgangspunt bij aanmelding is om voor het kind een passend onderwijsaanbod te bieden. In voorkomende gevallen kan dat ook op een andere school zijn dan op de school van aanmelding.

 

Naast aanmelding van vierjarigen, worden er natuurlijk leerlingen aangemeld die van een andere basisschool komen, bijvoorbeeld door verhuizing. Inschrijving van deze leerlingen kan pas plaats vinden nadat er een onderwijskundig rapport van de vorige school beschikbaar is.

 

Als u vragen heeft over de aanmelding van uw kind(eren) op school, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school van uw keuze.