Klachtenregeling

Als leerling, ouder of medewerker kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid het gesprek hierover aan te gaan met de leerkracht en de schoolleiding. 

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon op school of van het schoolbestuur. De contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.  

Voor de volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, klikt u op de button hiernaast.

 

De contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). De contactpersoon lost uw klacht niet zelf op, maar zal u informeren over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen en u doorverwijzen indien er ondersteuning nodig is. De externe vertrouwenspersoon biedt u daarnaast begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. 

De contactgegevens contactpersoon van de school kunt u vinden n de schoolgids van de school. 

 

Contactgegevens contactpersoon bestuur 

Externe vertrouwenspersooon 

 

Formele klacht 

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het schoolbestuur of ingediend worden bij de klachtencommissie. 

 

Schoolbestuur 

 

Klachtencommissie 

Voor meer informatie over de landelijke klachtencommissie onderwijs  en de contactgegevens zie: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - Onderwijsgeschillen Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 

 

Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de één van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  

 

Meldplicht seksueel geweld 

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.