Personeel

​​Personeel werkzaam op de scholen van het openbaar primair onderwijs Noordenveld heeft een bestuursaanstelling bij de Gemeente Noordenveld als bestuur van OPON. ​

Op basis van wijzigende opvattingen en de gewijzigde  CAO wordt het personeelsbeleidsplan actueel gehouden. Alle wijzigingen worden bijgehouden in de dropbox regelingen. Hiervoor heeft ieder personeelslid toegang. Voor de toegang is wel een wachtwoord nodig. Klik hiervoor op de groene button in de rechter kolom. In het personeelsbeleidsplan zijn de hoofdpunten van personeelsbeleid op een rij gezet en worden instrumenten aangereikt voor het uitvoeren van het personeelsbeleid binnen de school.

Uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn:
 • de kaders binnen de CAO Primair Onderwijs;
 • de wet BIO;
 • de kwaliteit van het onderwijspersoneel en de schoolorganisatie is bepalend voor het succes van het openbaar onderwijs;
 • personeelsbeleid is geïntegreerd in het totaalbeleid van de school;
 • er dient een klimaat te worden gecreëerd waarin afstemming wordt nagestreefd tussen belangen van personeel enerzijds en het belang van de school anderzijds;
 • het personeelsbeleid richt zich op het optimaliseren en benutten van persoonlijke talenten van mensen;
 • het is belangrijk dat er duidelijkheid is over wederzijdse verwachtingen en verplichtingen tussen directie, medewerkers en bestuur;
 • er moet sprake zijn van een samenhangend personeelsbeleid;
 • professionalisering en deskundigheidsbevordering wordt aangeboden binnen de kaders van de CAO Primair Onderwijs;
 • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid ligt bij de directie van de scholen. De algemene directie biedt ondersteuning aan de directies bij de implementatie van het beleid;
 • afstemming en open overleg tussen de directies onderling en tussen de algemene directie en directies is een voorwaarde voor het welslagen van het personeelsbeleid.

​Klik op het logo in de rechter kolom om naar de website van het ABP te gaan.