Personeel

​​Personeel werkzaam op de scholen van het openbaar primair onderwijs Noordenveld heeft een bestuur aanstelling bij de Gemeente Noordenveld als bestuur van OPON. ​
Op basis van de actuele CAO wordt het personeelsbeleidsplan actueel gehouden. In het personeelsbeleidsplan zijn de hoofdpunten van personeelsbeleid op een rij gezet en worden instrumenten aangereikt voor het uitvoeren van het personeelsbeleid binnen de scholen. Alle eventuele wijzigingen worden bijgehouden in de regelingen. Alle regelingen voor het personeel zijn terug te vinden op het Intranet.
Als personeelslid van OPON kun je het Intranet van OPON bereiken door met je Office 365 account in te loggen; klik op de link hiernaast (www.office.com) en klik op “naar het intranet”. Vervolgens ga je op het Intranet naar de snelkoppeling “Digitaal Handboek”. In het mapje “Regelingen personeel” vind je alle documenten terug.
 
Uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn:
 • de kaders binnen de CAO Primair Onderwijs;
 • de wet BIO;
 • de kwaliteit van het onderwijspersoneel en de schoolorganisatie is bepalend voor het succes van het openbaar onderwijs;
 • personeelsbeleid is geïntegreerd in het totaalbeleid van de school;
 • er dient een klimaat te worden gecreëerd waarin afstemming wordt nagestreefd tussen belangen van personeel enerzijds en het belang van de school anderzijds;
 • het personeelsbeleid richt zich op het optimaliseren en benutten van persoonlijke talenten van mensen;
 • het is belangrijk dat er duidelijkheid is over wederzijdse verwachtingen en verplichtingen tussen directie, medewerkers en bestuur;
 • er moet sprake zijn van een samenhangend personeelsbeleid;
 • professionalisering en deskundigheidsbevordering wordt aangeboden binnen de kaders van de CAO Primair Onderwijs;
 • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid ligt bij de directie van de scholen. De algemene directie biedt ondersteuning aan de directies bij de implementatie van het beleid;
 • afstemming en open overleg tussen de directies onderling en tussen de algemene directie en directies is een voorwaarde voor het welslagen van het personeelsbeleid.

​Klik op het logo in de rechter kolom om naar de website van het ABP te gaan.