Passend onderwijs

Kinderen mogen in Nederland naar de basisschool als ze 4 jaar oud zijn. Als kinderen 5 jaar worden, moeten ze naar school. Dan zijn ze leerplichtig. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is het zelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.
 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
  • reguliere en speciale (basis)scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samen-werken;
  • scholen zorgplicht hebben (het bestuur van de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek, ook indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden.

 

Samenwerkingsverband en deelverband

Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus de Drentse gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) PO 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier deelverbanden. De scholen van OPO Noordenveld vallen onder deelverband West (Noordenveld-Westerkwartier). Luuk Hoff is coördinator van het deelverband. Hij is tevens werkzaam in het Ondersteuningsteam van OPO Noordenveld. De besturen in ieder deelverband werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.
 

Onderwijs, passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV PO 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in het deelverband gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.
 

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. In de gemeente Noordenveld hebben we een school voor speciaal basisonderwijs: SBO 't Hoge Holt in Roden. 
 

Meer informatie voor ouders

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
 
Het samenwerkingsverband PO 20.01 heeft een eigen websiteOp deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. Ook kunnen leerlingen en ouders gebruik maken van het Leerling- en Oudersteunpunt (LOS). Hier kunt u terecht met allerlei praktische vragen betreffend Passend Onderwijs.
 
Op de website www.passendonderwijs.nl (website van het ministerie van OC&W) en op de website www.oudersenonderwijs.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over Passend Onderwijs en de samenwerkingsverbanden.
 
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel).
 
Tot slot heeft iedere school uiteraard een eigen intern begeleider (IB-er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.